Op dinsdag 10 oktober jl verscheen het Regeerakkoord 2017. Economisch staat Nederland er goed voor, maar het kabinet is van mening dat te weinig mensen daar nog van meeprofiteren. Daarom bevat het akkoord maatregelen om een nieuwe balans aan te brengen op de arbeidsmarkt. Maar wat gaat er dan precies veranderen? En welke gevolgen heeft het nieuwe regeerakkoord voor jou? In dit artikel zet ik de belangrijkste veranderingen voor werknemers en zelfstandigen op een rij.

1. Meer balans in de transitievergoeding

Vanaf 1 juli 2015 heb je als werknemer recht op een transitievergoeding (een soort ontslagvergoeding) als je tenminste twee jaar in dienst bent geweest en als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever niet wordt verlengd of wordt beëindigd. Dit gaat veranderen. Werknemers hebben nu, in plaats van na twee jaar, vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding.

2. Tijdelijke contracten en de proeftijd

Als je een tijdelijk contract hebt, dan gaat je contract automatisch over in een vast contract als je meer dan drie opvolgende tijdelijke contracten hebt gekregen of als je langer dan twee jaar meerdere tijdelijke contracten hebt gehad. Uit het regeerakkoord blijkt dat deze periode wordt verlengd van twee naar drie jaar.

Daarnaast worden de mogelijkheden voor een langere proeftijd verruimd. Als een werkgever direct (bij het eerste contract) een contract voor onbepaalde tijd aanbiedt, is het mogelijk om een proeftijd op te nemen van vijf maanden. Nu is dat twee maanden. Voor meerjarige contracten (contracten langer dan 2 jaar) wordt de proeftijd drie maanden.

3. Nulurencontracten

Het kabinet wil voorkomen dat werknemers bij nulurencontracten permanent beschikbaar zijn voor de werkgever, terwijl dat gezien de aard van het werk niet noodzakelijk is. Daarom worden er situaties vastgelegd waarin de werknemer niet, of niet binnen een bepaalde termijn gehouden is gehoor te geven aan een oproep van de werkgever. Daarnaast is het bij een afzegging door de werkgever mogelijk dat de werknemer toch recht heeft op loon.

4. Meer prikkels in arbeidsongeschiktheidsregelingen richting werk

Zit je in de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)? Dan wordt het aantrekkelijker om weer te gaan werken. In de eerste vijf jaar na het aanvaarden van een baan, zal namelijk niet worden getoetst of je ‘verdienvermogen’ is gewijzigd. Bij mensen die in de toekomst instromen in de WIA, zal bij de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid (het schattingsbesluit) beter gekeken worden naar geschikt werk.

5. Werken als zelfstandige (ZZP’er)

De Wet DBA (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties) wordt vervangen. De nieuwe wet moet enerzijds schijnzelfstandigheid voorkomen en anderzijds zekerheid bieden dat er ten aanzien van ‘echte’ zelfstandigen geen sprake is van een dienstbetrekking.

Zo zal er altijd sprake zijn van een arbeidsovereenkomst voor een ZZP-er, als hij of zij een laag tarief (waarschijnlijk beneden de 15-18 euro per uur) hanteert in combinatie met een langere duur van een overeenkomst (langer dan drie maanden) of als hij of zij een laag tarief combineert met het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten.

Daarnaast wordt er voor zelfstandigen die een tarief boven het ‘lage’ tarief hanteren een ‘opdrachtgeversverklaring’ ingevoerd. Het is de bedoeling dat deze verklaring opdrachtgevers vooraf duidelijkheid en zekerheid geeft bij de inhuur van ZZP’ers. Opdrachtgevers krijgen deze verklaring via het invullen van een webmodule. Met deze opdrachtgeversverklaring wordt een opdrachtgever vooraf gevrijwaard van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen.

6. Partnerverlof bij geboorte

Op dit moment heeft een partner recht op twee dagen kraamverlof. De werkgever betaalt het loon in deze periode volledig door. Dit verlof wordt met ingang van 1 januari 2019 verlengd naar vijf dagen. Daarnaast krijgen partners met ingang van 1 juli 2020 de mogelijkheid om, in het eerste half jaar na de geboorte, vijf weken achter elkaar kraamverlof op te nemen. Tijdens dit verlof ontvangt de werknemer 70% van het dagloon van het UWV.

Tot zover de belangrijkste veranderingen uit het regeerakkoord! Heb je een vraag over dit artikel? Laat het me weten en stuur een mail naar info@ivyloise.com of neem contact met me op middels het contactformuier.

 

Tot volgende week!

Bron: Regeerakkoord 2017: ‘Vertrouwen in de toekomst’

Mijn naam is Annelien Schuldink en ik ben jurist en ondernemer. In 2016 heb ik, naast mijn baan, IVY LOISE opgericht. Mijn doel met IVY LOISE is om de kennis en ervaring die ik heb opgedaan op het gebied van carrière en ondernemerschap te delen. Zo kan ik een positieve bijdrage leveren aan de zelfstandigheid en onafhankelijkheid van de ambitieuze en ondernemende vrouwen om mij heen.

Share This