DISCLAIMER

Site-inhoud
De inhoud van deze site is door IVY LOISE met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. IVY LOISE kan echter niet garanderen dat de inhoud en met name de daarin vervatte informatie op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig is. Aan de (juridische) informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend. IVY LOISE is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. Dit geldt tevens voor eventuele ter beschikking gestelde programmatuur en (on)bereikbaarheid van de site. De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door IVY LOISE gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden, tenzij anders vermeld.

Copyright en andere intellectuele eigendomsrechten
De website www.ivyloise.nl en de inhoud daarvan, inclusief afbeeldingen, video’s, teksten, geluiden, gegevens en programmatuur, zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Deze rechten komen toe aan IVY LOISE, tenzij anders vermeld. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IVY LOISE.

Alle merken, waaronder woord- en beeldmerken, op deze site zijn – tenzij anders aangegeven – eigendom van IVY LOISE. Zonder schriftelijke toestemming van IVY LOISE is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Met andere woorden: gebruik geen teksten, afbeeldingen, video’s, slogan’s en logo’s van IVY LOISE zonder daarvoor schriftelijke toestemming te hebben gekregen. Wil je graag content van onze website gebruiken? Stuur een mailtje naar info@ivyloise.com en vermeld daarin welke content je zou willen gebruiken en waarvoor. IVY LOISE zal het verzoek in behandeling nemen en neemt zo snel mogelijk contact met je op.

Wijzigingen Disclaimer
IVY LOISE behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.